Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Phật giáo Việt Nam › Văn kiện - Văn bản
Cập nhật: 06/11/2013 
Thông Tư: Thành lập PB TTNPT các cấp và Câu Lạc Bộ TTNPT cơ sở
Câu Lạc Bộ TTNPT cơ sở do vị Trụ Trì hoặc Ban Quản Trị, Ban Hộ Tự chùa cơ sở thành lập trên cơ sở Mục 2.4 Điều 2 Chương I Nội quy Phân Ban TTNPT Trung ương. Thành phần Ban Điều Hành CLB phải được Phòng Nội Vụ cấp huyện sở tại thống nhất và Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện chuẩn y.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
------oOo------
Số: 170 /TT-HDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2013THÔNG TƯ
V/v Thành lập Phân Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử các cấp
và Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Nhi Phật Tử cơ sở

Kính gởi:BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ CÁC TỈNH, THÀNH

- Căn cứ các Điều 25, 26 Chương V Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam kỳ VII;

- Căn cứ các Điều 6, 7, 8 Chương II Nội quy Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương được Hòa thượng Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN ban hành tại Quyết định số 254/2013/QĐ-HĐTS ngày 17/7/2013 quy định hệ thống tổ chức của Ban Hướng Dẫn Phật Tử các cấp;

- Căn cứ các Mục 2.2, 2.3, 2.4 Điều 2 Chương I Nội quy Phân Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử trung ương được Hòa thượng Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN ban hành tại Quyết định số 318/2013/QĐ-HĐTS ngày 06/9/2013 quy định hệ thống tổ chức của Phân Ban Thanh Thiếu Nhi Phật Tử (TTNPT) các cấp;

- Thực hiện Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII 2012 – 2017 của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương;

Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương xin thông tư đến Ban Hướng Dẫn Phật Tử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban HDPT tỉnh) về việc thành lập Phân Ban TTNPT thuộc Ban HDPT tỉnh; Phân Ban TTNPT các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Phân Ban TTNPT huyện) và Câu Lạc Bộ TTNPT tại các đơn vị cơ sở Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường (sau đây gọi tắt là CLB TTNPT cơ sở) như sau:

1. Thành lập Phân Ban TTNPT tỉnh:

- Vị Trưởng Ban HDPT tỉnh trình Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh sở tại chuẩn y việc thành lập Phân Ban TTNPT tỉnh và đề cử một vị Phó trưởng ban HDPT tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phân ban.

- Vị Trưởng Phân Ban TTNPT tỉnh sau đó giới thiệu thành phần nhân sự (không quá 23 thành viên) và lập Chương trình Phật sự của Phân Ban TTNPT tỉnh trình Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chuẩn y sau khi đã được Ban HDPT tỉnh thống nhất.

2. Thành lập Phân Ban TTNPT huyện:

Vị Trưởng Ban HDPT tỉnh tham mưu đề xuất hoặc xin phép thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ký Thông tư hướng dẫn việc thành lập Phân Ban TTNPT huyện trên cơ sở Mục 2.3 Điều 2 Chương I Nội quy Phân Ban TTNPT Trung ương. Trình tự thủ tục thực hiện cũng như việc thành lập Phân Ban TTNPT tỉnh ở trên.

3. Thành lập CLB TTNPT cơ sở:

Câu Lạc Bộ TTNPT cơ sở do vị Trụ Trì hoặc Ban Quản Trị, Ban Hộ Tự chùa cơ sở thành lập trên cơ sở Mục 2.4 Điều 2 Chương I Nội quy Phân Ban TTNPT Trung ương. Thành phần Ban Điều Hành CLB phải được Phòng Nội Vụ cấp huyện sở tại thống nhất và Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện chuẩn y.

Những CLB TTNPT do vị Trụ trì, Ban Hộ tự hoặc một nhóm Phật tử thành lập thành lập trước đây thì nay cũng căn cứ thông tư này lập thủ tục hợp thức hóa để có pháp lý sinh hoạt.

Kính mong Quý Ban thực hiện tốt Phật sự này trong thời hạn từ ngày ra Thông tư này đến ngày 30-4-2014. Kết quả thực hiện được xin báo cáo về Ban HDPT Trung ương và Phân Ban TTNPT Trung ương trước kỳ họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2014 của Ban.

Kính chúc Quý Ban Phật sự tinh tấn.
 
 

Nơi Nhận:
-Như trên
"để thực hiện”
- Thành viên Thường trực HDPT TW
- VP1, VP2 TW GHPGVN
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành
- BTG Chính phủ
- Cục ANXH Bộ CA
- Sở Nội vụ-BTG các tỉnh, thành
- Sở Công an-Phòng ANXH các tỉnh, thành
"để kính tường và xin giúp đỡ”
- Lưu VP

Đính kèm bản sao ảnh:
-Quyết định số 318/2013/QĐ-HĐTS ngày 06/9/2013
-Nội quy Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử trung ương
TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

ThượngTọa THÍCH THIỆN TOÀN
giaohoiphatgiaovietnam.vn

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Phật giáo Việt Nam › Văn kiện - Văn bản