Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Văn học Phật giáo › Thơ
Cập nhật: 16/12/2014 
Sám tu là cội phúc
Chữ rằng công đức vô lường, Thập phương chư Phật thường thường độ sanh, Ai ơi gắng chí tu hành, Để sau đến bực vô sanh mà nhờ


Người đời sớm biết tri cơ,  
Gương lu vì bụi, trăng lờ vì mây, 
Chở che nhờ đức cao dày,  
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. 
Đường mê xin chớ bước lầm,  
Não phiền cũng bởi thân tâm của mình 
Chớ nên hại vật sát sanh, 
Tu nhơn tích đức mới thành phẩm cao, 
Cuộc đời như giấc chiêm bao, 
Công danh phú quý khác nào lửa diêm, 
Phật Tiên xưa cũng người phàm,  
Tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh,  
Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,  
Dẫu cho ngàn tứ muôn chung một thời,  
Của đời trả lại cho đời, 
Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng ? 
Đổi thay máy tạo không ngừng, 
Bức tranh vân cẩu mấy từng xa xa,  
Khuyên đừng trách lẫn trời già,  
Đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau, 
Quả nhơn chẳng trước thời sau, 
Gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi, 
Người đời nghĩ đó mà coi, 
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao ? 
Khuyên đừng nại chút công lao,  
Nhắm chừng bờ giác tầm vào tận nơi, 
Tâm minh vốn đã sẵn rồi, 
Ở trong mình có, há ngoài đâu xa. 
Trừ nghiệp chướng giải oan gia,  
Trì trai niệm Phật ấy là công phu, 
Tháng ngày thấm thoát phù du,  
Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. 
Thiện căn trước đã tài bồi,  
Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh,  
Tránh vòng lục dục thất tình,  
Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. 
Rõ ràng phước tội tại tâm,  
Mình là mình chịu không lầm mảy may, 
Máu tham tràn khắp xưa nay,  
Lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai,  
Chớ ham chen lấn đua bơi,  
Cũng đừng ỷ sức cậy tài là xong,  
Dương trần biết mến trăng trong, 
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi ? 
Hãy theo chánh lý mà suy,  
Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. 
Tu hành sớm tối lo lường, 
Đừng ham những cảnh vô thường thế gian,  
Cho hay hoa nở cũng tàn,  
Pháo mà kêu lớn càng tan xác nhiều. 
Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,  
Nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi, 
Gìn lòng hai chữ từ bi, 
Sớm trừ vọng niệm hiểu kỳ tử sanh, 
A Di Đà Phật chứng minh,  
Chí tâm quy mạng phù sanh chẳng cầu. 
Căn lành phước huệ trồng sâu, 
Rõ thông mùi đạo nhiệm mầu lắm thay. 
Hoa sen thượng phẩm cao dầy, 
Tây phương Tịnh độ định ngày vãng sanh, 
Ai ơi gắng chí tu hành, 
Cho mau kết quả quốc thành thẳng qua,  
Chúng con phát nguyện thiết tha,  
Cầu về Cực lạc Di Đà phóng quang.


Sưu Tầm

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Văn học Phật giáo › Thơ