Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Là Phật tử, nếu chẳng thể hộ trì Tam Bảo, thì cũng phải tự biết kiệm đức, hằng soi lại chính mình, giữ lòng trong sáng, thiết tha cầu đạo, không vì danh lợi mà quy y Tam Bảo, chẳng vì ngạo mạn và trái thứ lớp trong tứ chúng. Dù là Bồ tát tại gia vẫn phải tôn trọng luật thanh văn Phật chế.
1. Đến chùa lập công: Dù sống đời cư sĩ tại gia, nhưng xem việc tích phước bằng cách hộ trì Tam Bảo là trách nhiệm đương nhiên. Họ phụng sự Tăng đoàn bằng cả tài thí và pháp thí, góp phần quan trọng trong việc hoằng pháp lợi sanh của Phật giáo. Họ có thể là những vị vua Phật tử, quan chức, thương gia, trưởng giả, cho đến những cận sự Nam, cận sự nữ và các thiện nam, tín nữ siêng tu phước tuệ. Lý tưởng của họ như người ăn được món ăn ngon muốn chia sẻ cho mọi người vậy.
2. Đến chùa tạo nghiệp: Dù đã quy y Tam Bảo trở thành Phật tử, gần gũi chư tăng, tham gia tu học tại các đạo tràng, tuy nhiên mục đích của họ chẳng vì tích phước, giác ngộ và giải thoát mà họ vào chùa để dò xét lỗi chư tăng, như tặc trụ. Sau đó đem ra bêu rếu lỗi người xuất gia, dù có hay không. Hoặc đến chùa vì danh lợi, trộm tăng tướng, lạm dụng của thường trụ, dù chẳng phải là người xuất gia. Hay giả làm Phật tử, đều là ngoại đạo, trà trộn vào hàng cư sĩ, đến chùa để gây rối, trộm cắp, phá hoại giới pháp của người xuất gia.
3. Mượn đạo tạo đời: Hoặc trộm tăng tướng, giả làm người xuất gia, đi khất thực, quyên góp của tín thí. Hoặc tìm cơ hội sống tại chùa, học ứng phú đạo tràng, gần gũi Tăng Ni, bòn rút của Phật tử, chiếm đoạt tài sản thường trụ. Hoặc mượn uy tín của chùa viện để lừa gạt tín thí. Hoặc tự ý đứng ra hướng dẫn đạo tràng, chế tạo pháp môn, y phục, truyền bá tà kiến, nếu chẳng vì lợi, cũng vì thèm muốn quyền lực tôn giáo, đều là chướng ma thời mạt pháp.

Là Phật tử, nếu chẳng thể hộ trì Tam Bảo, thì cũng phải tự biết kiệm đức, hằng soi lại chính mình, giữ lòng trong sáng, thiết tha cầu đạo, không vì danh lợi mà quy y Tam Bảo, chẳng vì ngạo mạn và trái thứ lớp trong tứ chúng. Dù là Bồ tát tại gia vẫn phải tôn trọng luật thanh văn Phật chế. Huống chi là bọn phàm phu như chúng ta còn dẫy đầy phiền não. Do đó, muốn cầu phước phải biết tôn kính và bảo vệ Tăng đoàn. Luôn hộ trì cho Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo. Được vậy, thì Chánh pháp mới trường tồn.
Thích Như Dũng